Chi tiết về Tác giả

Hạnh và cs, Trần Đức

  • T. 18, S. 5 (2011) - Nghiên cứu khoa học
    KẾT QUẢ PHÂN LẬP, XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA VI KHUẨN CL. PERFRINGENS Ở LỢN CON TIÊU CHẢY TẠI CÁC TỈNH PHÍA BẮC
    Tóm tắt  PDF