Chi tiết về Tác giả

Quý Dương, Trương Thị

 • T. 24, S. 5 (2016) - Nghiên cứu khoa học
  Tình hình nhiễm Salmonella trong chuỗi sản xuất thịt gà tại một số huyện của TP.Hà Nội 2014-2015
  Tóm tắt  PDF
 • T. 24, S. 5 (2016) - Nghiên cứu khoa học
  Xác định một số gien quy định độc lực và tương đồng kiểu gen các chủng salmonella trong chuỗi sản xuất thịt gà tại một số huyện TP. Hà Nội
  Tóm tắt  PDF
 • T. 24, S. 5 (2016) - Trao đổi KHKT - Hoạt động ngành
  Vi khuẩn e.coli sản sinh men extended-spectrum beta- lactamases (ESBL) kháng kháng sinh nhóm cephalosporin
  Tóm tắt  PDF
 • T. 23, S. 7 (2016) - Nghiên cứu khoa học
  Tình hình nhiễm E.Coli sản sinh men β- lactamaza (ESBL) tại một số cơ sở giết mổ lợn trên địa bàn thành phố Hà Nội
  Tóm tắt  PDF
 • T. 24, S. 2 (2017) - Nghiên cứu khoa học
  Nghiên cứu tỷ lệ sản sinh men extended-spectrum β-lactamases (ESBL) và phát hiện gen kháng cephlosporin của vi khuẩn Escherichia Coli phân lập từ chất thải lợn tại một số địa phương
  Tóm tắt  PDF
 • T. 24, S. 3 (2017) - Nghiên cứu khoa học
  Mức độ kháng kháng sinh và gene quy định sản sinh men β- lactamaza (ESBL) của các chủng E.Coli sản sinh ESBL phân lập được từ cơ sở giết mổ lợn trên địa bàn Hà Nội
  Tóm tắt  PDF