Chi tiết về Tác giả

Phong, Trương Quốc

  • T. 28, S. 2 (2016) - Nghiên cứu khoa học
    Ứng dụng hệ thống biểu hiện baculovirus nhằm sản xuất protein ORF2 tái tổ hợp của virus PCV2
    Tóm tắt  PDF