Chi tiết về Tác giả

Phương, Trương Hoàng

  • T. 23, S. 7 (2016) - Nghiên cứu khoa học
    Xác định loài sán lá gan nhỏ gây bệnh trên vịt ở tỉnh Bình Định bằng chỉ thị phân tử sử dụng hệ gen nhân (ITS-2)
    Tóm tắt  PDF
  • T. 24, S. 3 (2017) - Nghiên cứu khoa học
    Các giai đoạn phát triển của trứng và ấu trùng sán lá gan nhỏ (opisthorchis parageminus) ngoài môi trường và trong vật chủ trung gian
    Tóm tắt  PDF