Chi tiết về Tác giả

Quyền, Phạm Văn

  • T. 23, S. 6 (2016) - Nghiên cứu khoa học
    Lưu hành kháng thể trong huyết thanh và bệnh tích liên quan đến mycoplasma gallisepticum ở gà Ai cập nuôi tại huyện Đông Anh - Hà Nội
    Tóm tắt  PDF