Chi tiết về Tác giả

Nghĩa và cs, Phạm Trung

  • T. 19, S. 1 (2012) - Nghiên cứu khoa học
    MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VỀ TẦN SỐ DỊCH BỆNH HEO TAI XANH TẠI BẾN TRE (TỪ THÁNG 8 ĐẾN 10 NĂM 2010)
    Tóm tắt  PDF