Chi tiết về Tác giả

Nghĩa, Nguyễn Văn

  • T. 24, S. 4 (2017) - Nghiên cứu khoa học
    Thiết lập cơ sở dữ liệu về các thông số điện tâm đồ của chó bình thường
    Tóm tắt  PDF