Chi tiết về Tác giả

Phương, Nguyễn Thanh

  • T. 23, S. 7 (2016) - Nghiên cứu khoa học
    Chọn chủng virus lở mồm long móng tuýp 0 từ thực địa để nghiên cửu sản xuất vacxin tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF