Chi tiết về Tác giả

Hải, Nguyễn Thanh

  • T. 23, S. 4 (2016) - Nghiên cứu khoa học
    Nghien cứu tác dụng ức chế invitro của cao khô dịch chiết dược liệu trên vi khuẩn Staphylococcus aureus, Streptococcus spp. và E.Coli phân lập từ dịch viêm tử cung chó và thử nghiệm điều trị
    Tóm tắt  PDF