Chi tiết về Tác giả

Nguyên Tố, Nguyễn Thị

  • T. 23, S. 3 (2016) - Nghiên cứu khoa học
    Nhiễm Streptococcus suis trên các sản phẩm từ heo ở cơ sở giết mổ tại thành phố Hồ Chí Minh, năm 2012
    Tóm tắt  PDF