Chi tiết về Tác giả

Ngọc, Nguyễn Thị

 • T. 24, S. 5 (2016) - Nghiên cứu khoa học
  Xác định hiệu lực vacxin dịch tả vịt nhược độc bằng liều bảo hộ 50% (PD50) và tương quan giữa TCID50 và PD50
  Tóm tắt  PDF
 • T. 23, S. 7 (2016) - Nghiên cứu khoa học
  Một số đặc điểm bệnh lý của bệnh đậu dê, ứng dụng phương pháp PCR trong chẩn đoán bệnh
  Tóm tắt  PDF
 • T. 24, S. 2 (2017) - Nghiên cứu khoa học
  Nghiên cứu sự ổn định về độc lực của chủng virus cường độc gây hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản KTY-PRRS-06 sau khi tiêm truyền 5 đời trên bản động vật
  Tóm tắt  PDF