Chi tiết về Tác giả

Mến và cs, Nguyễn Thị

  • T. 19, S. 6 (2012): số 6-2012 - Nghiên cứu khoa học
    ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ CỦA DỊCH PRRS NĂM 2010-2011 VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG AN TOÀN SINH HỌC TẠI 3 HUYỆN CỦA TỈNH TIỀN GIANG
    Tóm tắt  PDF