Chi tiết về Tác giả

Giang, Nguyễn Thị

  • T. 24, S. 3 (2017) - Nghiên cứu khoa học
    Một số đặc điểm dịch tễ của bệnh do Histomonas meleagridis trên gà nuôi thả vườn tại một số tỉnh phía Bắc Việt Nam
    Tóm tắt  PDF