Chi tiết về Tác giả

Bích, Nguyễn Thị

  • T. 23, S. 3 (2016) - Nghiên cứu khoa học
    Biến động hàm lượng kháng thể Gumboro sau khi dùng sinh phẩm kháng thể kháng bệnh Gumboro ở gia cầm
    Tóm tắt  PDF
  • T. 24, S. 5 (2016) - Nghiên cứu khoa học
    Xác định hiệu lực vacxin dịch tả vịt nhược độc bằng liều bảo hộ 50% (PD50) và tương quan giữa TCID50 và PD50
    Tóm tắt  PDF