Chi tiết về Tác giả

Bình, Nguyễn Thị

  • S. 3 (2018) - Nghiên cứu khoa học
    Cải thiện mức độ biểu hiện protein tái tổ hợp LTB của Escherichia Coli trong tế bào khả biến Escherichia Coli BL21 (DE3)
    Tóm tắt  PDF