Chi tiết về Tác giả

Oanh và cs, Nguyễn Thị Hoàng

  • T. 19, S. 1 (2012) - Nghiên cứu khoa học
    Sử dụng tổ hợp phản ứng ngưng kết hồng cầu trực tiếp với trắc định xê lệch ngăn trở ngưng kết hồng cầu chuẩn (HA-SSDHI) và trắc định xê lệch ngưng kết gián tiếp chuẩn (SSIA) trong chẩn đoán bệnh Niucatxơn
    Tóm tắt  PDF