Chi tiết về Tác giả

Nga và cs, Nguyễn Thị Bích

  • T. 19, S. 2 (2012) - Nghiên cứu khoa học
    XÁC ĐINH CÁC NHÓM KHÁNG NGUYÊN 1.1 VÀ 2.3.2.1 CỦA VIRUT CÚM A/H5N1 XUẤT HIỆN MỚI TẠI VIỆT NAM QUA PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM DI TRUYỀN VÀ PHẢ HỆ GEN HEMAGGLUTININ (H5) GIAI ĐOẠN 2004-2011
    Tóm tắt  PDF