Chi tiết về Tác giả

Phương và cs, Nguyễn Mạnh

  • T. 19, S. 5 (2012): số 5-2012 - Nghiên cứu khoa học
    MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA SALMONELLA SPP. GÂY TIÊU CHẢY Ở LỢN CON SAU CAI SỮA TẠI MỘT SỐ TRANG TRẠI NUÔI CÔNG NGHIỆP Ở MIỀN BẮC
    Tóm tắt  PDF