Chi tiết về Tác giả

Nga và cs, Nguyễn Huỳnh

  • T. 18, S. 5 (2011) - Nghiên cứu khoa học
    TÌNH HÌNH NHIỄM CẦU TRÙNG EIMERIA TRÊN BÊ TẠI TỈNH VĨNH LONG VÀ HIỆU QUẢ TẨY TRỪ
    Tóm tắt  PDF