Chi tiết về Tác giả

Minh và cs, Nguyễn Hồng

 • T. 18, S. 1 (2011) - Nghiên cứu khoa học
  NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT VẮCXIN NHƯỢC ĐỘC ĐÔNG KHÔ PHÒNG BỆNH ĐẬU GÀ BẰNG CÔNG NGHỆ NUÔI CẤY TẾ BÀO
  Tóm tắt  PDF
 • T. 18, S. 4 (2011) - Nghiên cứu khoa học
  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH CHỐNG BỆNH GUMBORO CỦA GÀ ĐƯỢC SỬ DỤNG VACXIN ĐƠN GIÁ VÀ ĐA GIÁ SẢN XUẤT TẠI XÍ NGHIỆP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG
  Tóm tắt  Không đề
 • T. 18, S. 5 (2011) - Nghiên cứu khoa học
  ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CỦA VACXIN ĐA GIÁ PHÒNG BA BỆNH NIUCATXƠN, GUMBORO, VIÊM PHẾ QUẢN TRUYỀN NHIỄM Ở GÀ ĐƯỢC SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM TẠI XÍ NGHIỆP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG
  Tóm tắt  PDF