Chi tiết về Tác giả

Ngân, Mai Thị

  • T. 28, S. 1 (2016) - Nghiên cứu khoa học
    Xác định một số loại vi sinh vật thường gặp ở cá nước ngọt nuôi trên địa bàn thành phố Hà Nội
    Tóm tắt  PDF