Chi tiết về Tác giả

Mãnh, Lưu Hữu

  • T. 18, S. 5 (2011) - Nghiên cứu khoa học
    KHẢO SÁT HIỆU GIÁ KHÁNG THỂ CỦA VỊT CV SUPER M Ở THỜI ĐỂM TIÊM PHÒNG VACXIN CÚM GIA CẦM KHÁC NHAU
    Tóm tắt  PDF
  • T. 28, S. 2 (2016) - Nghiên cứu khoa học
    Khảo sát sự hiện diện Escherichia coli sinh β-lactamase phổ rộng trên gà khỏe ở tỉnh Vĩnh Long
    Tóm tắt  PDF