Chi tiết về Tác giả

Phát và cs, Lương Tấn

  • T. 18, S. 4 (2011) - Nghiên cứu khoa học
    KHẢO SÁT TÌNH HÌNH BỆNH CẦU TRÙNG TRÊN GIỐNG GÀ AI CẬP VÀ LƯƠNG PHƯỢNG TẠI HUYỆN SÓC SƠN – HÀ NỘI
    Tóm tắt  Không đề