Chi tiết về Tác giả

Hùng, Lê Văn

  • T. 23, S. 6 (2016) - Nghiên cứu khoa học
    So sánh một số đặc tính sinh học của chủng virus PRRS phân lập tại Việt Nam (KTY-PRRS-04) qua các đời cấy truyền
    Tóm tắt  PDF
  • T. 24, S. 3 (2017) - Nghiên cứu khoa học
    Nghiên cứu hiệu quả ứng dụng công nghệ đệm lót sinh học trong chăn nuôi lợn thịt tại Nông Hộ
    Tóm tắt  PDF