Chi tiết về Tác giả

Hòa, Lê Thanh

 • T. 28, S. 1 (2016) - Nghiên cứu khoa học
  Giải mã và phân tích đặc điểm gen UL5 của virus dịch tả vịt tại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • T. 23, S. 3 (2016) - Nghiên cứu khoa học
  Đặc điểm phân loại và xác định genotyp histomonas meleagridis gây bệnh trên gà ở Thái nguyên và Bắc Giang bằng chỉ thị gen 18s ribosome
  Tóm tắt  PDF
 • T. 23, S. 8 (2016) - Nghiên cứu khoa học
  Giám định loài giun đũa chó Toxocara canis ở Việt Nam bằng phương pháp sinh học phân tử
  Tóm tắt  PDF