Chi tiết về Tác giả

Minh, Lê

  • T. 23, S. 8 (2016) - Nghiên cứu khoa học
    Nghiên cứu lựa chọn thuốc điều trị bệnh sán dây chó ở 3 huyện tỉnh Quảng Ninh
    Tóm tắt  PDF
  • T. 24, S. 2 (2017) - Nghiên cứu khoa học
    Một số đặc điểm dịch tễ bệnh giun đũa ở gà nuôi tại huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
    Tóm tắt  PDF