Chi tiết về Tác giả

Mỹ Lệ, Huỳnh Thị

  • T. 28, S. 1 (2016) - Nghiên cứu khoa học
    Xác định một số loại vi sinh vật thường gặp ở cá nước ngọt nuôi trên địa bàn thành phố Hà Nội
    Tóm tắt  PDF
  • T. 24, S. 5 (2016) - Nghiên cứu khoa học
    Một số đặc tính sinh học của chủng Porcine circovirus type 2 (PCV2) sau bảo quản bằng phương pháp đông khô
    Tóm tắt  PDF