Chi tiết về Tác giả

Quảng, Huỳnh Tấn

  • T. 28, S. 2 (2016) - Nghiên cứu khoa học
    Cải thiện mức độ biểu hiện kháng nguyên tái tổ hợp 3-1E của Eimeria trong Escherichia Coli BL21 (DE3)
    Tóm tắt  PDF