Chi tiết về Tác giả

Phát, Huỳnh Tấn

  • T. 28, S. 1 (2016) - Nghiên cứu khoa học
    Sự liên hệ kháng nguyên giữa chủng virus vacxin cúm CDC-RG30 với các chủng virus cúm A/H5N1 Clade 1.1, 2.3.2.1C
    Tóm tắt  PDF
  • T. 24, S. 5 (2016) - Nghiên cứu khoa học
    Hiệu lực của vacxin JXA1-R nhược độc phòng bệnh PRRS trên heo từ cai sữa đến xuất chuồng trong điều kiện thực địa
    Tóm tắt  PDF