Chi tiết về Tác giả

Miền, Hoàng Thị

  • T. 24, S. 5 (2016) - Nghiên cứu khoa học
    Tình hình bệnh cúm gia cầm tại Thái Bình giai đoạn 2010-2015 và hiệu quả phòng chống
    Tóm tắt  PDF