Chi tiết về Tác giả

Minh, Hoàng

  • T. 23, S. 3 (2016) - Nghiên cứu khoa học
    Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của dê được gây bệnh thực nghiệm bằng chủng virus đậu phân lập trên thực địa tại xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
    Tóm tắt  PDF
  • T. 24, S. 5 (2016) - Nghiên cứu khoa học
    Một số đặc tính sinh học của chủng Porcine circovirus type 2 (PCV2) sau bảo quản bằng phương pháp đông khô
    Tóm tắt  PDF