Chi tiết về Tác giả

Quân, Dương Hồng

  • T. 24, S. 1 (2017) - Nghiên cứu khoa học
    Giải mã và phân tích trình tự gen VP1 của một số chủng virus lở mồm long móng type A, phân lập được tại Hà Nội và Hà Tĩnh năm 2013
    Tóm tắt