Chi tiết về Tác giả

Hòa và cs, Bùi Thị Phương

  • T. 19, S. 2 (2012) - Nghiên cứu khoa học
    NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ TỒN DƯ MỘT SỐ HÓA CHẤT ĐỘC HẠI VÀ KHÁNG SINH TRONG MẬT ONG TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA NAM
    Tóm tắt  PDF