Chi tiết về Tác giả

Bình và cs, Đặng Xuân

  • T. 18, S. 4 (2011) - Nghiên cứu khoa học
    TÌNH HÌNH THẢI TRỪ SALMONELLA THEO PHÂN Ở LỢN NUÔI TẠI CƠ SỞ CHĂN NUÔI TẬP TRUNG TRÊN MỘT SỐ TỈNH MIẾN BẮC VIỆT NAM
    Tóm tắt  Không đề