Chi tiết về Tác giả

Hào, Đậu Ngọc

 • T. 18, S. 1 (2011) - Nâng cao - Tham khảo
  AN TOÀN SẢN PHẨM CHĂN NUÔI TỪ SẢN XUẤT TỚI TIÊU DÙNG
  Tóm tắt  PDF
 • T. 18, S. 6 (2011) - Nâng cao - Tham khảo
  NẤM VÀ NGỘ ĐỘC NẤM
  Tóm tắt  PDF
 • T. 18, S. 3 (2011) - Trao đổi KHKT - Hoạt động ngành
  MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ CAC SEROTYP HUYẾT THANH LỞ MỒM LONG MÓNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ ĐÔNG NAM Á
  Tóm tắt  PDF
 • T. 18, S. 2 (2011) - Nâng cao - Tham khảo
  Tình hình ô nhiễm dioxin trong thịt gia súc , gia cầm tại Đức và vấn đề vệ sinh an toàn thực phảm nguồn gốc động vật
  Tóm tắt  PDF
 • T. 18, S. 2 (2011) - Nâng cao - Tham khảo
  THÚ Y CỘNG ĐỒNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM
  Tóm tắt  PDF
 • T. 19, S. 3 (2012) - Nâng cao - Tham khảo
  Escherichia coli (E. coli) , E. coli 0157: H7 , Clenbuterol và giết mổ tập trung trên quan điểm an toàn thực phẩm ( Bài tổng hợp)
  Tóm tắt  PDF
 • T. 28, S. 1 (2016) - Nâng cao - Tham khảo
  Chất tạo nạc bị cấm trong chăn nuôi nhóm beta-agonist
  Tóm tắt  PDF
 • T. 23, S. 3 (2016) - Trao đổi KHKT - Hoạt động ngành
  Sử dụng kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi và sức khỏe cộng đồng
  Tóm tắt  PDF
 • T. 23, S. 6 (2016) - Nâng cao - Tham khảo
  Sử dụng chế phẩm sinh học thay thế kháng sinh trong chăn nuôi
  Tóm tắt  PDF
 • T. 24, S. 3 (2017) - Nâng cao - Tham khảo
  Kháng kháng sinh - cơ chế kháng kháng sinh và giải pháp giảm thiểu kháng kháng sinh
  Tóm tắt  PDF
 • T. 24, S. 1 (2017) - Nâng cao - Tham khảo
  Kháng kháng sinh - cơ chế kháng kháng sinh và giải pháp giảm thiểu kháng kháng sinh
  Tóm tắt  PDF
 • T. 24, S. 1 (2017) - Trao đổi KHKT - Hoạt động ngành
  Hội nghị lần thứ 38 của Liên đoàn các Hội thú y Châu Á (FAVA) tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh 5-6/9/2016
  Tóm tắt  PDF
 • T. 24, S. 2 (2017) - Nâng cao - Tham khảo
  Kháng kháng sinh - cơ chế kháng kháng sinh và giải pháp giảm thiểu kháng kháng sinh
  Tóm tắt  PDF