Chi tiết về Tác giả

Phương Mai, Đàm Thị

  • T. 23, S. 6 (2016) - Nghiên cứu khoa học
    Một số đặc điểm dịch tễ và định type virus gây bệnh lở mồm long móng ở trâu, bò trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 2011-2015
    Tóm tắt  PDF