Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 19, S. 3 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÂN TÍCH MỘT SỐ GEN BIẾN THỂ CỦA ĐỘC TỐ SHIGA CỦA VI KHUẨN Escherichia coli O157: H7 PHÂN LẬP TỪ TRÂU BÒ KHỎE MẠNH TẠI MỘT SỐ TỈNH NAM TRUNG BỘ

Bùi Thị Ba và cs

Tóm tắt


TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm xác định một số biến thể của gen độc tố Shiga (stx1, stx1c, stx2, stx2c, stx2d, stx2g) của 34 chủng vi khuẩn E. coli O157:H7 phân lập từ trâu, bò khỏe mạnh tại một số tỉnh Nam Trung bộ. Kết quả cho thấy có 27 chủng (79,41%) mang gen của độc tố Stx1 và 29 chủng (85,35%) mang gen của độc tố Stx2, trong đó có 22 chủng (64,71%) mang đồng thời cả hai gen của độc tố Stx1 và Stx2. Trong số 27 chủng mang gen của độc tố Stx1 có 18 chủng (66,67%) mang gen stx1c và 9 chủng (33,33%) mang gen stx1. Trong 29 chủng mang gen của độc tố Stx2, 5 chủng (14,71%) là gen stx2c, 9 chủng (31,03%) thuộc gen stx2d, 15 chủng (55,72%) biến thể mang gen stx2 và 3 chủng (6,90%) mang gen stx2g.

Từ khóa: E. coli O157:H7, stx1, stx1c, stx2c, stx2d, biến thể, trâu bò.


Toàn văn: PDF