Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 19, S. 2 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khảo sát tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Salmonella trên đàn thủy cầm nuôi tại tỉnh Hậu Giang

Trần Ngọc Bích

Tóm tắt


TÓM TẮT

Đề tài nhằm khảo sát tỷ lệ nhiễm Salmonella trên đàn thủy cầm (vịt, vịt xiêm (ngan), ngỗng) nuôi tại tỉnh Hậu Giang và xác định sự hiện diện của 2 chủng Salmonella enteritidisSalmonella typhimurium (liên quan đến ngộ độc thực phẩm trên người) trong sản phẩm thủy cầm (thịt, trứng) thực hiện từ tháng 03 đến tháng 11 năm 2011.

Kết quả qua kiểm tra 298 mẫu (58 mẫu thịt, 102 mẫu trứng, 138 mẫu phân) đã xác định tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Salmonella spp. trên đàn thủy cầm là 19,13%; Trong đó, tỷ lệ nhiễm của vịt là 17,43%; vịt xiêm là 23,44 % và ngỗng là 25%. Tỷ lệ nhiễm theo loại mẫu (thân thịt, phân, vỏ trứng, lòng đỏ) lần lượt là 32,76%, 21,01%, 13,73%, 0,13%. Chỉ phát hiện được S. enteritidis trên mẫu thịt (3,45%) và mẫu phân (0,72%), không tìm thấy sự hiện diện của S. typhimurium trong nghiên cứu này.

     Từ khóa: Thủy cầm, Salmonella,  Tỷ lệ nhiễm, Tỉnh Hậu Giang


Toàn văn: PDF