Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 24, S. 4 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nhận diện, đánh giá và điều trị chứng đau ở thú nhỏ (phần III)

K. Mathews, Kronen P.W, Lascelles D., Nolan A., Robertson S., Steagall P.V.M, Wright B., Yamashita K.

Tóm tắt


Nhận diện, đánh giá và điều trị chứng đau ở thú nhỏ (phần III)

Toàn văn: PDF