Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 23, S. 7 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thăm dò sự hiện diện của virus Torque teno sus trên heo

Đường Chi Mai, Nguyễn Vạn Tín, Nguyễn Thị Phương Bình, Lê Thanh Hiền

Tóm tắt


Nghiên cứu này đã được tiến hành tại một trại heo nuôi công nghiệp trong thời gian từ tháng 1/2015 đến tháng 3/2016. Kỹ thuật PCR đã được áp dụng để xác định sự hiện diện của virus Torque teno sus (TTSuV1, TTSuV2) và PCV2 trong các mẫu mô và mẫu huyết thanh của heo ở trại này. Kết quả nghiên cứu cho thấy heo ở trại khảo sát có xu hướng nhiễm TTSuV1 và TTSuV2 trong máu tăng dần theo lứa tuổi. Heo nhiễm PCV2 có xu hướng nhiễm TTSuV2 cao hơn so với nhóm heo không nhiễm PCV2. Không tìm thấy sự khác biệt thống kê về tỷ lệ nhiễm TTSuV1 giữa hai nhóm heo nhiễm và không nhiễm PCV2. Thêm vào đó, TTSuV1 và TTSuV2 được tìm thấy ở tất cả các cơ quan khảo sát (máu, phổi, gan, lách, hạch hạnh nhân, hạch bẹn) với tần số xuất hiện khác nhau, trong đó gan và lách có tỷ lệ nhiễm TTSuV1 và TTSuV2 cao nhất. Tỷ lệ nhiễm TTSuV1 ở nhóm heo âm tính với PCV2 cao hơn ở nhóm heo dương tính với PCV2, nhưng tỷ lệ nhiễm TTSuV2 cao đều ở cả 2 nhóm heo dương và âm tính với PCV2.

Toàn văn: PDF