Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 23, S. 3 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

So sánh khả năng truyền kháng thể thụ động từ gà mẹ sang gà con ở 3 giống gà thả vườn đối với vacxin phòng bệnh Newcastle

Trần Ngọc Bích, Nguyễn Tấn Rõ, Nguyễn Phúc Khánh

Tóm tắt


Sau khi tiêm phòng vacxin Newcastle chủng M cho gà 4 tháng tuổi, mẫu máu của gà mái được thu thập vào các thời điểm 7,5; 8,5 và 9,5 tháng tuổi và mẫu máu của gà con (sinh ra từ gà mái tiêm vacxin) được thu thập ở các thời điểm: 1; 5; 10; 15 và 20 ngày tuổi. Để xác định tỷ lệ bảo hộ và hiệu giá kháng thể trung bình ở gà tiêm phòng, các phản ứng HA và HI đã được áp dụng và đã thu được kết quả như sau: Đối với gà mái đẻ, tỷ lệ bảo hộ và chỉ số GMT giảm dần theo thời gian và ở thời điểm lấy mẫu 7,5 và 8,5 tháng tuổi, 2 chỉ số này khá cao (tỷ lệ bảo hộ đạt >85%, chỉ số GMT đạt >4,2) ở cả 3 giống gà. Tuy nhiên, 2 chỉ số này đều thấp hơn ở thời điểm lấy mẫu khi gà đạt 9,5 tháng tuổi, đặc biệt là đối với gà Tàu Vàng (tỷ lệ bảo hộ là 73,33%, chỉ số GMT là 3,27) và gà Lương Phượng (tỷ lệ bảo hộ là 60%, chỉ số GMT là 2,8), không đạt tỷ lệ bảo hộ. Đối với gà con, tỷ lệ bảo hộ và chỉ số GMT cũng giảm dần theo thời gian lấy mẫu. Nhìn chung, đàn gà con chỉ được bảo hộ ở ngày tuổi đầu tiên khi gà mẹ ở độ tuổi 7,5 và 8,5 tháng tuổi. Tóm lại, kháng thể từ gà bố mẹ truyền sang gà con phụ thuộc vào hàm lượng kháng thể của gà mẹ. Gà Lương Phượng có khả năng đáp ứng miễn dịch và truyền kháng thể thụ động cho gà con thấp hơn so với 2 giống gà Nòi và gà Tàu Vàng.

Toàn văn: PDF