Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 28, S. 1 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số đặc điểm bệnh do ấu trùng cysticercus tenuicollis gây ra trên lợn tại Thái Nguyên

Nguyễn Thu Trang, Nguyễn Thị Kim Lan, Dương Như Ngọc, Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Thị Bích Đào

Tóm tắt


Gây nhiễm ấu trùng Cysticercus tenuicollis cho lợn ở lô thí nghiệm bằng cách cho mỗi lợn nuốt 300.000 trứng sán dây Taenia hydatigena. Kết quả mổ khám lợn cho thấy: ấu trùng Cysticercus tenuicolliský sinh trên bề mặt gan, màng mỡ chài, màng treo ruột, lách, thành ruột... Số lượng, kích thước và khối lượng ấu trùng sán là khác nhau tại các thời điểm mổ khám sau gây nhiễm. Thời gian hoàn thành giai đoạn ấu trùng sán ở lợn là 60 - 75 ngày sau gây nhiễm. Lợn bị gây nhiễm có triệu chứng: xù lông, kém ăn, vàng da và tiêu chảy. Có sự thay đổi rõ rệt về một số chỉ tiêu huyết học của lợn gây nhiễm so với lợn đối chứng. Bệnh tích của lợn nhiễm ấu trùng Cysticercus tenuicollis chủ yếu tập trung ở gan và màng mỡ chài.

Toàn văn: PDF