Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 28, S. 1 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Sự liên hệ kháng nguyên giữa chủng virus vacxin cúm CDC-RG30 với các chủng virus cúm A/H5N1 Clade 1.1, 2.3.2.1C

Trần Xuân Hạnh, Nguyễn Văn Dung, Tô Thị Huệ, Quách Vô Ngôn, Đặng Minh Hải, Đỗ Thanh Thủy, Huỳnh Tấn Phát

Tóm tắt


Sự khác nhau về kháng nguyên giữa chủng vacxin CDC-RG 30 với các chủng virus cúm A/H5N1 khác đã được khảo sát. Kết quả nghiên cứu cho thấy hiệu giá HI đạt ở ngưỡng cao khi kháng nguyên dùng cho phản ứng HI là đồng chủng hoặc đồng clade. Ngược lại hiệu giá HI sẽ thấp hơn nếu kháng nguyên dùng là dị chủng.Bằng việc thực hiện phản ứng HI chéo đã chứng minh rằng không có sự khác nhau về kháng nguyên giữa chủng virus vacxin CDC-RG 30 và virus cúm A/H5N1 clade 2.3.2.1c với giá trí R lớn hơn 70%. Tuy nhiên có sự khác nhau giữa chủng virus vacxin này với các chủng virus cúm A/H5N1 khác thuộc các clade 1.1, 2.3.4 và chủng vacxin NIBRG-14.Mặc dù sự khác nhau kháng nguyên đã được chứng minh, nhưng điều đáng lưu ý là gà, vịt được miễn dịch với vacxin chế từ chủng CDC-RG 30 có thể bảo hộ chống lại thử thách cường độc với virus cúm A/H5N1 thể độc lực cao clade 1.1 và 2.3.2.1c.

Toàn văn: PDF