Chính sách biên tập

Chính sách về chuyên mục

Bài viết

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

Nghiên cứu khoa học

Không chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Không chọn Đã phản biện chuyên gia

Nâng cao - Tham khảo

Không chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Không chọn Đã phản biện chuyên gia

Trao đổi KHKT - Hoạt động ngành

Không chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Không chọn Đã phản biện chuyên gia
 

Chính sách truy cập tự do

Tạp chí này cho phép truy cập tự do ngay khi xuất bản đối với các nội dung của tạp chí với triết lý rằng việc cung cấp cho công chúng sử dụng tự do các kết quả nghiên cứu sẽ thúc đẩy trao đổi kiến thức trên toàn cầu ngày càng mạnh mẽ.

 

Hội đồng Biên tập

Tổng biên tập:         GS, TS Đào Ngọc Hào

Phó Tổng biên tập:  BS Dương Công Thuận

                                PGS, TS Trần Đình Từ

Thư ký toàn soạn:   BS Nguyễn Gia Tuệ

                               TS Nguyễn Tiến Dũng