Chi tiết về Tác giả

ANH CƯỜNG, NGUYỄN

  • S. 9 (2014) - BÀI BÁO
    XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO VÀ GIẢM BẤT BÌNH ĐẲNG XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
    Tóm tắt  PDF
  • S. 10 (2017) - BÀI BÁO
    Giá trị nhân quyền ở Việt Nam trong lịch sử và hiện tại
    Tóm tắt  PDF


Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238