S. 7 (2019)

Mục lục

BÀI BÁO

Bàn về các luận thuyết liên quan đến địa chiến lược Tóm tắt PDF
TRẦN KHÁNH 3
Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong bối cảnh cục diện kinh tế thế giới mới Tóm tắt PDF
KIM NGỌC, NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH 22
Phát triển du lịch Việt Nam theo hướng bền vững Tóm tắt PDF
TÔ ĐỨC HẠNH 32
Du lịch cộng đồng trên thế giới: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn Tóm tắt PDF
NGUYỄN CÔNG THẢO, NGUYỄN THỊ THANH BÌNH 41
Chính sách phát triển nông nghiệp hữu cơ ở Hàn Quốc và hàm ý cho Việt Nam Tóm tắt PDF
ĐÀO THỊ HOÀNG MAI, KIM KI-HUENG 48
Tác động của hội nhập quốc tế đến đời sống tinh thần của sinh viên ở Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
PHẠM ĐÌNH HUẤN 55
Tư tưởng Hồ Chí Minh về y đức và sự vận dụng ở Việt Nam Tóm tắt PDF
CHU THỊ THANH VUI 63
Quyền bào chữa của người bị bắt, người bị tạm giữ theo Bộ luật tố tụng hình sự 2015 Tóm tắt PDF
ĐỖ KHÁNH LY 72
Luật tục Raglai về hôn nhân và gia đình Tóm tắt PDF
NGUYỄN NGỌC THANH 81
Nghiên cứu quán ngữ tình thái từ cách tiếp cận dị thanh Tóm tắt PDF
NGUYỄN VĂN HIỆP 89
Hệ thống kinh tế và hoạt động của ngân hàng Hồi giáo Tóm tắt PDF
LÊ ĐỨC HẠNH 99
Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Khmer ở Sóc Trăng hiện nay Tóm tắt PDF
LÊ THỊ TÂM 107
Truyền hình bằng tiếng Tày - Nùng ở Việt Nam Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ NHUNG 113


Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238