S. 6 (2015)

Mục lục

BÀI BÁO

Phát huy vai trò chủ thể của nông dân và giải quyết mối quan hệ giữa pháp luật và các thể chế tự quản trong xây dựng nông thôn mới Tóm tắt PDF
NGUYỄN XUÂN THẮNG 3
Vai trò chủ thể của nông dân trong quá trình phát triển Tóm tắt PDF
LÊ CAO ĐOÀN, VÕ THỊ KIM THU 7
Chương trình xây dựng nông thôn mới: một cái nhìn từ lịch sử chính sách Tóm tắt PDF
BÙI QUANG DŨNG, NGUYỄN TRUNG KIÊN, BÙI HẢI YẾN, PHÙNG THỊ HẢI HẬU 16
Một số vấn đề kinh tế trong xây dựng nông thôn mới ở nước ta Tóm tắt PDF
NGUYỄN DANH SƠN 26
Vai trò chủ thể của người nông dân trong lĩnh vực kinh tế Tóm tắt PDF
NGUYỄN TRUNG KIÊN, BÙI MINH 34
Trách nhiệm xã hội và vai trò chủ thể của cư dân nông thôn Tóm tắt PDF
ĐẶNG THỊ VIỆT PHƯƠNG 44
Vốn xã hội trong phát triển ngành nghề phi nông nghiệp ở khu vực nông thôn Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 52
Các giá trị phát triển cơ bản vùng Tây Nguyên Tóm tắt PDF
NGUYỄN HỒNG QUANG 62
Giải quyết mối quan hệ giữa pháp luật và hương ước ở nông thôn Tóm tắt PDF
BÙI XUÂN ĐÍNH 69
Chính sách thực hiện, áp dụng pháp luật, vận dụng hương ước trong quản lý xã hội ở nông thôn: thực trạng và những vấn đề đặt ra Tóm tắt PDF
PHẠM HỮU NGHỊ 79
Pháp luật và hương ước trong quản lý xã hội nông thôn: đánh giá từ phía người dân Tóm tắt PDF
TRƯƠNG THỊ HIỀN 89
Vận dụng pháp luật của chính quyền cơ sở ở nông thôn Việt Nam Tóm tắt PDF
NGUYỄN THANH THỦY 97


Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238