S. 4 (2015)

Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam số 4 (90) 2015

Mục lục

BÀI BÁO

Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về nông dân trong thời kỳ đổi mới Tóm tắt PDF
VŨ THỊ DUYÊN 3
Tác động của nhóm lợi ích ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt PDF
LƯƠNG ĐÌNH HẢI 9
V.I.Lênin - Người bảo vệ xuất sắc triết học Mác Tóm tắt PDF
TRẦN VĂN PHÒNG, NGUYỄN THỊ GIÁNG HƯƠNG 20
Biến đổi khí hậu và môi trường ở Duyên hải miền Trung Tóm tắt PDF
TRƯƠNG MINH DỤC 34
Tư tưởng đổi mới và tự cường dân tộc của Hồ Quý Ly Tóm tắt PDF
NGUYỄN HOÀI VĂN 46
Chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan hiện nay Tóm tắt PDF
LƯƠNG THỊ THU HƯỜNG 54
Đại bản doanh Vạn Kiếp trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông thế kỷ XIII Tóm tắt PDF
LÊ DUY MẠNH 62
Vai trò của hình tượng bi kịch trong việc giáo dục tình cảm thẩm mỹ Tóm tắt PDF
NGUYỄN DUY CƯỜNG 68
Cuộc đời con người trong Truyện Kiều của Nguyễn Du Tóm tắt PDF
ĐINH THỊ ĐIỂM 73
Hình tượng Mẫu Liễu qua cái nhìn văn hóa học Tóm tắt PDF
ĐẶNG THẾ ĐẠI 79
Ảnh hưởng của Nho giáo trong văn hóa Việt Nam Tóm tắt PDF
LÝ TÙNG HIẾU 88
Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt PDF
ĐẶNG THỊ TUYẾT 97
Giảng dạy lý luận Mác - Lênin ở các trường đại học: một số vấn đề cần quan tâm Tóm tắt PDF
NGUYỄN THẾ KIỆT, KIỀU THỊ HỒNG NHUNG 106
Tọa đàm bàn tròn “Kazakhstan trong giai đoạn hiện nay - Chính sách kinh tế mới Nurly Zhol” Tóm tắt PDF
HỘI THẢO KHOA HỌC 110
ABSTRACTS OF ARTICLES in Vol.4-2015 Tóm tắt PDF
TÓM TẮT TIẾNG ANH 112


Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238