Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 2 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về công nghiệp hóa và vận dụng ở Việt Nam

TRẦN THỊ MINH TUYẾT

Tóm tắt


Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin coi công nghiệp hóa là “tất yếu thép” mà tất cả các nước muốn đi lên chủ nghĩa xã hội đều phải trải qua. Đối với những nước bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa như Việt Nam, vai trò của công nghiệp hóa càng quan trọng. Muốn đề ra đường lối công nghiệp hóa đúng đắn, những người cộng sản phải nắm vững những quy luật chung của công nghiệp hóa mà chủ nghĩa Mác - Lênin đã đúc kết, và vận dụng sáng tạo quy luật đó vào thực tiễn của đất nước mình. Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về công nghiệp hóa đã thể hiện rõ tinh thần khoa học đó.


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238