Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 6 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

LÊ VÕ THANH LÂM

Tóm tắt


Thời đại ngày nay, đánh dấu vai trò quan trọng của khoa học – công nghệ trong quá trình phát triển xã hội, đưa loài người đến với xã hội văn minh hiện đại. Bên cạnh đó, nhân loại đang đứng trước nguy cơ xa rời, đứt đoạn hoặc làm mất đi những giá trị truyền thống của từng dân tộc. Người ta lo lắng, tìm cách để làm thế nào ở xã hội văn minh, hiện đại vẫn còn gìn giữ được sức sống và  các giá trị bản sắc dân tộc mình.

Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238